Ekologicky
dostupné teplo
infolinka 602 580 246

Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?

Zámečnictví

časté dotazy

Jak zajistit vysokou výkonnost kotle po dlouhou dobu?

Kotel je třeba náležitě čistit za pomoci ocelových kartáčů. Očištění od usazenin umožní dobrý odběr tepla vodním pláštěm kotle. Průměr kartáče musí být vybrán tak, aby jej bylo možné z kotle pohodlně vytáhnout (nevybírat kartáče s příliš velikým průřezem, nejlepší je když je průřez asi o 5% menší než průřez čištěného prostoru). Nahoru

Jak dopravit kotel a podavač domů?

Kotel může být rozebrán, což umožňuje převézt zvlášť podavač a zvlášť samotný kotel (výměník). Kotel je následně třeba opět složit a utěsnit žáruvzdorným silikonem. Nahoru

Problémy s podáním objednávky

Někdy klient nemůže objednávat v internetovém obchodě pomocí přidání do košíku, tehdy prosíme o podávání objednávky emailem nebo  s uvedením: fakturační adresy, adresou dodání, čísla mobilního/pevného telefonu a důkladného popisu produktů s uvedením ceny z obchodu.

Důvody problémů s podáním objednávky: konfigurace prohlížeče a sítě, která znemožňuje podání objednávky, např. když někdo zablokuje stránky šifrované přes SSL. Nejčastější příčinou je zablokování určité služby, stránky nebo používání proxyuživatelem (s jeho vědomím nebo bez), což blokuje správné zpracování formuláře. Možné je také nastavení takového stupně zabezpečení, které blokuje možnost vytvoření relace v obchodě. Nahoru

Jak na montáž kotle?

Montáž může provést instalatér nebo firma z oboru vytápění vybavená potřebnými znalostmi a oprávněními v této oblasti. Fakt montáže musí být na garanční kartě kotle potvrzen podpisem, razítkem a datem montáže. Nahoru

Co se servisem?

Naše firma nabízí na své produkty záruční a pozáruční servis. Garantem je výrobce. V případě problémů rádi posloužíme radou nebo zasíláme chybějící nebo pokažené části. Nahoru

Jak dobře nastavit kotel s podavačem?

Velmi důležité je přivádění dostatečného množství vzduchu během spalování. Vzduch je třeba přivádět v množství, které minimálně zajistí úplné spalování uhlí.

Vizuálně je to možné znázornit následovně: Zbytky žáru se musí nacházet na prstenu retorty, z retorty musí padat už jen popel. Hrášek se musí spalovat na retortě a ne uvnitř ní. „Kráter vypálený“ v retortě svědčí o příliš velkém proudu vzduchu. Příliš velký proud vzduchu ochlazuje kotel a způsobuje snížení účinnosti.

Nastavení clony ventilátoru nebo výkonu ventilátoru je třeba uzpůsobit vnějším podmínkám (teplotě). Ventilátor (vstup do ventilátoru) musí být někdy zacloněn až z 80–90%. Čím je venkovní teplota nižší tím je větší přirozený tah komínu, ve spojitosti s tím je třeba více omezit foukání. Spalování musí řídit program kotle a ne tah komínu. Když se uhlí dobře spaluje má oheň žlutou barvu a rozbíhá se nejen směrem nahoru ale také do stran. Oheň bílé barvy značí, že přívod vzduchu je příliš velký. Červený dýmající oheň zase označuje, že přívod vzduchu je příliš malý. Oheň musí být ustálený. Z retorty nemůže oheň vybuchovat jako z hořáku. U našich kotlů termo-tech.cz je klasický poměr nastavení doby přikládání uhlí a doby profukování 1 ku 3.

 1. příklad: 10 sekund přikládání uhlí/30 sekund vyčkáváni
 2. příklad: 15 sekund přikládání uhlí/45 sekund vyčkávání

Během léta může tento poměr představovat 1 ku 4. Např. 5 sekund přikládání uhlí/20 sekund vyčkávání.

Hysterzi je nejlepší nastavit na 1. stupeň (eventuálně jestli není tato možnost na 2. stupeň).

Dobu, po níž se zapne podavač bez ohledu na to, že teplota nespadla pod zvolenou hodnotu, nastavit na 20 minut.

Parametry činnosti kotle závisí na celé řadě činitelů (kvalita paliva, zařízení, standard budovy, …), proto je často nezbytný pokusný, individuální výběr parametrů práce kotle. Nahoru

Kouření z kotle?

Když je přísun vzduchu do kotle větší než tah komínu dojde ke kouření. Je třeba zjistit, co je příčinou malého tahu komínu:

 • špatný komín (děravý, přeložení do jiných komínových kanálů)
 • příliš malý průřez nebo výška
 • nezateplený vnější komín
 • doplňková zařízení připojená k tomu samému kanálu komína
 • znečištěný komín nebo kotel
 • špatná konstrukce kolena nebo koleno na cestě do komína (příliš velké rohy, příliš mnoho kolen)
 • absence vynášejícího komínového připojení (spaliny musí už po vyvedení z kotle jít s lehkým sklonem nahoru)
 • příliš hluboké zavedení připojení do komínu
 • ventilační mřížka pod stropem s příliš velkými rozměry (mřížka může způsobovat tah špatným směrem)

Navíc je dobré u kotlů s profukováním omezit množství přiváděného vzduchu:

 • kovovou příclonou, která je nejčastěji umístěna na ventilátoru
 • parametry nastavovanými na řídící jednotce kotle

Dým vycházející z pece je přirozeným úkazem při řídkém roztápění pece, především během léta, když panují vysoké teploty. Způsobuje to absence tahu komína, absence podtlaku vytvářeného komínem. Abychom jeho výskyt omezili, stačí těsně před zatopením v peci vložit do komínu přes čistící otvor (dole, někde ve sklepě) noviny, zapálit je a čistící otvor zavřít. Vytvoří se tah komínu, z pece se nebude kouřit. Nahoru

Vypadávání kolíku nebo blokování hlemýždě v kotli s podavačem?

Popis I

Vypadávání kolíku, blokování hlemýždě je tou samou závadou jako přepalování (dislokace) pojistky v elektroinstalaci. Na tuto závadu se nevztahuje záruka a není zahrnuta do záruk výrobce nebo dovozce. Postačí pouze vyměnit pojistku. Když kotel uvolňuje kolík, blokuje hlemýždě, může to být způsobeno:

 1. špatnou kvalitou paliva
 2. nesprávnou servisní údržbou kotle nebo její úplnou absencí.
 1. opotřebovaný hlemýžď – místa prožraná rzí na hlemýždi znesnadňují pohyb uhlí a otáčení hlemýždě
 2. přívodová trubka je na vnitřní straně napadena korozí, zdrsňuje to její povrch – povrch trubky brzdí přesun paliva, znesnadňuje pohyby hlemýždě a paliva. Má brzdící účinky jako struktura brusného papíru s hrubou zrnitostí.

Jak tomu odpomoci?

Dvakrát ročně:

 1. vymontovat a vyčistit hlemýžď – pískovat nebo brousit, případně ho vyměnit
 2. čistit přívodovou trubka z vnitřní strany, škrábat, brousit, tak, aby byl její povrch hladký
 3. důkladně čistit koleno retorty. Musí být odstraněny ulpívající slepence.

Jak je vidět, činnosti spojené s vypadáváním kolíku nebo blokováním hlemýždě spočívají především v čištění kotle (výměníku, podávacího mechanismu) a ve výměně použitých, namáhaných částí.

Práce spočívající především v čištění je nejlepší provést sám nebo je svěřit instalatérovi, který kotel instaloval. Jsou to práce za úplatu, proto k nim není třeba vyzývat výrobce nebo dovozce.

Účinky udržování kotle a jeho součástí v bezproblémovém stavu jsou garantovány. Čištění kotle a udržování provozních jednotek v náležitém technickém stavu patří mezi hlavní povinnosti uživatele. Při jejich dodržování jistě nebude docházet k poruchám jako je vypadávání kolíku, blokování hlemýždě.

Popis II

Jestliže dochází k blokování nebo vypadávání kolíku je třeba vytáhnout hlemýždě společně s motorem s převodovkou. Dislokovat kolík a vytáhnout hlemýždě z motoru s převodovkou. Vyčistit trubku, ve které se nachází hlemýžď. Mohl se do ní dostat např. kámen nebo dřevo. Po delším období používání se v trubce usazuje a cementuje prach. Tento prach je třeba odstranit. Zbytečné, čím dál častější, blokování hlemýždě kotle s podavačem nebo vypadávání kolíku může být způsobeno také korozí nebo opotřebováním hlemýždě. To způsobuje vlhké uhlí + agresivní sloučeniny, které se v něm vyskytují (síra). Nerovnosti, pórovitost, úbytky, promáčknutí, zohýbání způsobují značný nárůst odporu, což vede k vypadávání kolíku, blokování hlemýždě a zobrazování poplachu na displeji.

Co je v takové situaci třeba udělat?

Hlemýžď pískovat, brousit (povrch hlemýždě musí být hladký s kovovým leskem), natírat antikorozními barvami nebo vyměnit hlemýžď za nový. Případné objednávky hlemýždě posílat s důkladným popisem výrobce a modelu kotle. V objednávce je nutné uvést délku pracovní části hlemýždě, délku a průměr upevňovací části hlemýždě – osy vedoucí do motoru s převodovkou. Je také třeba uvést, zda má upevňovací část vyfrézované drážky na klínu nebo jestli je otvor v kolíku – šroubku. Před složením – zavedením hlemýždě do motoru s převodovkou namazat úchytnou část hlemýždě tuhým mazadlem. To nás ochrání před rizikem zadření hlemýždě v motoru s převodovkou.

Popis III

Kotel s podavačem si vynucuje systematické prohlídky a servisní péči. Jinak se bude zasekávat hlemýžď. Zablokovaný hlemýžď způsobuje zkrat motoru – bez odporu indukce. Motor funguje jako ohřívač, přehřívá se cívka. Tento stav způsobuje poškození kondenzátoru a startovací cívky, někdy úplné spálení motoru (v tom případě už motor pod napětím nebzučí). V obou dvou případech se dává motor do opravy do továrny – převíjení elektromotorů.

Profylakticky je po 3-4 letech práce elektrického motoru v kotli s podavačem, řeč je o motoru s převodovkou, zapotřebí vyměnit kondenzátor motoru. Tato menší investice ušetří pozdější vysoké náklady na opravy. Nahoru

Po půl roce využívání kotle s podavačem se spálil deflektor a spadl ze závěsu?

Deflektor je namáhanou částí kotle a tak jako rošt v klasických kotlech podléhá opotřebování, proto je zapotřebí ho po jisté době vyměnit. Životnost deflektoru se výrazně zkracuje, jestliže ventilátor příliš mnoho a intenzivně fouká. Jestliže došlo k poškození deflektoru po krátké době užívání, nejedná se o vadu kotle ale zcela jistě o důsledek přívodu příliš mnoho vzduchu do kotle. Agresivní žár z retorty způsobuje poškození deflektoru. Za takovéto situace kotel nepracuje jako výhřevné zařízení ale jako topeniště u kováře, ve kterém se taví ocel, a deflektor se může přepálit. Nahoru

Co když kotel nepoužíváme?

Nepoužívaný kotel musí být vždy naplněn vodou. Nevypouštíme vodu ze zařízení centrálního ohřevu. V létě je nejlepší otevřít všechny dvířka, aby se provětral střed kotle a eliminovala se zde hromadící vlhkost. Během doby nepoužívaní je také dobré vypojit z napájení řídící jednotku kotle, aby nedošlo k jejímu poškození během bouřky. I během topné sezony hrozí  za bouřkových dnů našim elektronickým zařízením poškození způsobené přepětím. Nahoru

Pohyblivý rošt kotle se hýbá čím dál méně. Pohyblivý rošt se zablokoval.

Pohyblivý rošt, závěs roštu a ložiska roštu jsou v kotli vystaveny vyjímečně nepříznivým pracovním podmínkám. Popel a vysoká teplota způsobují, při opominutí čištění a údržby, že se rošt zapeče – zůstane znehybněn. Není zde zapotřebí zdůrazňovat význam čištění kotle včetně roštu. Při této příležitosti je vždy zapotřebí zkontrolovat, jestli mezi příčky roštu nezapadl kámen nebo části kovu a nezablokovaly pohyblivý rošt. Během údržby je třeba ve vychladlém kotli vyčistit a namazat ložiska roštu, místa, která se navzájem třou nebo se proti sobě obracejí. Nejlepší je mazat použitým olejem nebo naftovým olejem. Vždy po určité době tato místa přemazat, silně potřít olejem – olej by měl stékat. Pokud je pohyb roštu omezen nebo došlo k zablokování roštu, je zapotřebí všechno důkladně vyčistit a místo jeho uložení tři dny po sobě mazat použitým nebo naftovým olejem. Následně je třeba rošt rozebrat. Po důkladném vyčištění všech součástí namazat místo uložení pohyblivého roštu – nejlépe grafitovým mazivem. Opět namontovat rošt do kotle. Čištění kotle včetně čištění roštu a údržba roštu patří mezi základní povinnosti uživatele prováděné uživatelem nebo instalatérem na objednávku. Závady způsobené nesprávnou údržbou kotle nebo vynecháním údržby mohou být opraveny pouze za úplatu. Nahoru


Tvorba webových stránek: IMFsoft, s.r.o.
© 2012 | Kovolux s.r.o.
Tel.: +420 602 580 246 | E-mail: kovolux@kovolux.cz